Program E+ / Pravidlá - Exide

Program E+ / Pravidlá

Získajte viac bodov programu predajom kvalitných štartovacích batérií značky Exide. Za predaj jedného akumulátora získate atraktívny počet bodov podľa nasledujúcej schémy.

baterie_sk.jpg

1.    DEFINÍCIE


1.1 Organizátor
Organizátorom programu EXIDE Plus je spoločnosť EXIDE Slovakia, s.r.o., so sídlom Jiskrova 4, 040 01  Košice, ďalej len organizátor.

1.2 Účastník
Účastníkom Programu EXIDE plus/E+ je organizácia - fyzická, alebo právnická osoba, zastúpená vlastníkom, alebo konateľom spoločnosti, zaoberajúca sa veľko a maloobchodným predajom akumulátorov, ktorý je oprávnený na konanie v mene organizácie. Takáto osoba sa stáva účastníkom Programu E+ až po právoplatnom prihlásení sa do programu prostredníctvom písomnej prihlášky, alebo prostredníctvom registrácie na internetovej stránke programu. Účastníkom Programu E+ nesmie byť osoba s akýmkoľvek pracovnoprávnym vzťahom so spoločnosťou EXIDE Slovakia s. r. o., ani ich najbližší rodinný príslušníci.

1.3 Registrácia do programu
Registrácia do Programu E+ je písomný prejav vôle fyzickej alebo právnickej osoby zapojiť sa do programu, alebo elektronická registrácia vykonaná prostredníctvom internetovej stránky programu.

1.4 Prihlásenie sa do programu
Prihlásením sa do programu sa rozumie autorizovaný vstup do registrovanej časti internetových stránok programu, použitím jedinečného prihlasovacieho mena a hesla, zvoleného účastníkom programu.

1.5    Bodové konto
Bodové konto je elektronický účet stavu bodov účastníka programu, vedený organizátorom.

1.6 Katalóg E+
Katalóg E+ je zoznam tovaru, z ktorého si môže účastník vybrať tovar na odber podľa týchto pravidiel Programu E+.

1.7 Tovar
Tovar je opísaný, resp. vyobrazený v Katalógu E+. Obrázky sú len informačné, skutočná podoba tovaru sa môže v niektorých detailoch od zobrazeného líšiť.

1.8 Body
Body v Programe E+ reprezentujú budúci nárok účastníka na mimoriadnu zľavu.

1.9 Výrobok
Výrobok je štartovací akumulátor značky EXIDE.

1.10 Konečný spotrebiteľ
Konečný spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, kupujúca akumulátor za účelom jeho používania, nie za účelom jeho ďalšieho predaja.


2.    HLAVNÉ ZÁSADY PROGRAMU E+

2.1 Cieľ
Program E+ má za cieľ, formou mimoriadnych zliav z ceny výrobkov, podporu predaja akumulátorov zn. EXIDE konečnému spotrebiteľovi.

2.2 Podmienky účasti v programe E+
Podmienkami účasti v Programe E+ je veľko a maloobchodný predaj štartovacích akumulátorov zn. EXIDE veľkoobchodnému, resp. konečnému spotrebiteľovi, účastníkom programu, v zmysle pravidiel programu, platné prihlásenie sa do programu a dodržiavanie jeho pravidiel.

2.2 Právoplatná účasť v Programe E+
Právoplatným účastníkom v programe E+ sa rozumie taký účastník, ktorý sa do programu prihlásil písomne a túto prihlášku preukázateľne doručil organizátorovi, alebo vyplnením registračného formulára na internetovej stránke programu. Týmto spôsobom zároveň vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami, súhlasí s nimi a bude sa podľa nich riadiť. Má sa zato, že takú registráciu vykonala len oprávnená osoba účastníka, organizátor to nie je povinný skúmať. V prípade, že sa ale preukáže, že prihlásenie do programu vykonala neoprávnená osoba účastníka, bude takéto prihlásenie od začiatku považované za neplatné.

2.3 Doba trvania
Doba trvania programu môže byť organizátorom stanovená oznámením na webovskej stránke organizátora, podľa týchto pravidiel. Počas doby trvania programu sú účastníci oprávnení zbierať body a získavať mimoriadne zľavy podľa týchto pravidiel Programu E+. Uplatnenie nároku na mimoriadnu zľavu za nazbierané body počas doby trvania programu je možné do posledného dňa trvania programu. Po uplynutí tejto doby nebudú organizátorom akceptované nároky na takéto zľavy, vznesené účastníkmi programu.

2.4 Výrobky na ktoré sa vzťahuje Program E+
Program E+ a teda zbieranie bodov, sa vzťahuje len na výrobky organizátora, dodávané a predávané pod originálnou obchodnou značkou EXIDE a tie, ktoré sú vyobrazené na internetovej stránke programu. Každý takýto výrobok ma pridelenú príslušnú bodovú hodnotu. Ostatné výrobky organizátora nie sú súčasťou Programu E+.

2.5 Územná platnosť
Program E+ je platný na území SR a ČR.

2.7 Prechod nárokov

Prechod nárokov na mimoriadne zľavy plynúce z programu z jedného účastníka na iného nie je možný.

2.8 Odstúpenie účastníka od Programu E+
Odstúpenie od účasti v Programe E+ je možné kedykoľvek, písomným oznámením organizátorovi, alebo formou e-mailu, resp. neuplatnením si nároku na zľavy do konca doby trvania programu. Organizátor nemá povinnosť skúmať, či o ukončenie účasti v programe požiadala oprávnená osoba účastníka. V prípade, že sa preukáže, že o ukončenie účasti v programe požiadala neoprávnená osoba účastníka, považuje sa také odstúpenie od programu za neplatné.

2.9 Zmeny
Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny pravidiel programu, vedúce k zvýšeniu jeho efektívnosti, prehľadnosti a jednoznačnosti. Rovnako si vyhradzuje právo na zmeny katalógu, bodovej hodnoty tovaru, resp. tovaru, v závislosti na jeho dostupnosti na území SR a ČR (typ, značka), na princípe dodržania rovnakej hodnoty, rovnakého množstva a zodpovedajúcej kvality. Vyhradzuje si aj právo na zmenu doby trvania programu, resp. akékoľvek zmeny, súvisiace s programom. Všetky zmeny nadobudnú platnosť najneskôr do tridsať dní od dátumu ich uverejnenia na internetovej stránke programu.

2.10 Porušenie pravidiel účastníkom
Akékoľvek porušenie zásad a pravidiel programu jej účastníkom má za následok stratu nazbieraných bodov, stratu nároku na množstevné zľavy programu, vylúčenie z Programu E+ a stratu možnosti opätovného prihlásenia sa do Programu E+.

2.11 Právna platnosť
Pravidlá Programu E+ zodpovedajú a riadia sa príslušným právnym normami, platnými na území, kde sa nároky Programu E+ uplatňujú. Územím sa myslí Slovenská, resp. Česká republika.


3.    PRAVIDLÁ PROGRAMU E+

3.1 Registrácia do Programu E+
Registráciu do Programu E+ vykoná oprávnená osoba účastníka buď písomnou formou, resp. elektronickou registráciou na internetovej stránke programu a odoslaním na adresu organizátora. Písomnú prihlášku s vlastnoručným podpisom je účastník povinný preukázateľne doručiť na adresu organizátora. Písomná prihláška musí obsahovať všetky údaje, ktoré sú uvedené na elektronickej stránke registrácie sa do programu. Organizátor elektronicky potvrdí zaradenie účastníka do Programu E+, najneskôr do 30 dní od obdržania záväznej prihlášky, resp. elektronickej registrácie. Nie je však povinný tak urobiť písomne. Zaregistrovať sa do Programu E+ je možné kedykoľvek, počas doby trvania programu. Účastník je povinný prihlasovacie meno a heslo, ktoré si vybral ako svoje identifikátory pre autorizované prihlásenie sa do programu v procese registrácie, uchovávať v tajnosti a zabrániť ich zverejneniu, alebo zneužitiu neoprávnenými osobami, počas celej doby participácie na programe. V priebehu doby účasti v programe, môže účastník ľubovoľne meniť svoje heslo, prostredníctvom stránok programu. Ak chce zmeniť svoje ostatné údaje, musí o to písomne požiadať organizátora, žiadosť musí byť podpísaná oprávnenou osobou účastníka a preukázateľne doručená na adresu organizátora.

3.2 Prihlásenie sa do Programu E+
Do programu sa účastník prihlasuje vyplnením ním zvolených prihlasovacích údajov – meno a heslo, na príslušnej stránke programu, čím autorizuje vstup do registrovanej zóny stránok Programu E+. Organizátor považuje takéto prihlásenie sa za právoplatné, bez nutnosti skúmať, či sa do programu prihlásila oprávnená osoba účastníka. Všetky akcie účastníka programu po takomto prihlásení sa (nákup v E-shope, rozdelenie bodov, zmena údajov a i.), považuje organizátor za právoplatné. Za použitie, resp. zneužitie prihlasovacích údajov je zodpovedný účastník. Organizátor tak nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté účastníkovi, ktoré môžu vzniknúť zneužitím prihlasovacích údajov, resp. neautorizovaným prihlásením sa neoprávnenými osobami.

3.3 Zbieranie bodov Programu E+ a stav bodového konta
Nákupom výrobkov podľa bodu 2.4, účastník automaticky zbiera body, ktoré sú organizátorom evidované na konte účastníka, v elektronickej forme. Informácia o stave bodového konta je účastníkovi prístupná na príslušnej internetovej stránke, v registrovanej zóne programu. Body sú na konto účastníka pripisované vo výške, zodpovedajúcej nároku, podľa pravidiel prideľovania bodov programu. Stav bodového konta je evidovaný len v kladných číselných hodnotách. Záporné číselné hodnoty stavu bodového konta sú neprípustné.

3.4 Realizácia bodov - forma mimoriadnych zliav
Na mimoriadnu zľavu z ceny výrobku, reprezentovanú bodmi, má účastník nárok formou dobropisu, k vystaveným faktúram od dodávateľa výrobkov, za predmetné obdobie. Dobropis zo strany dodávateľa výrobkov bude započítaný voči záväzkom účastníka, za nákup tovaru z katalógu programu, čím dôjde k zápočtu vzájomných pohľadávok z titulu hodnoty poskytnutej zľavy – dobropis a z titulu predajnej ceny tovaru - faktúra.

3.5 Objednávka a nákup tovaru Programu E+
Účastník po nazbieraní príslušného počtu bodov označí a do elektronického nákupného košíka na internetovej stránke programu (E-shop) vloží vybraný tovar.  Ak z jedného druhu tovaru objednáva viac kusov, uvedie to v príslušnom poli nákupného košíka a košík aktualizuje kliknutím na prepínač „Prepočítať košík“. Ak chce svoj nákup v košíku zmeniť, resp. stornovať, klikne na prepínač „Vyprázdniť košík“. Správne vyplnenú objednávku – nákupný košík elektronicky odošle organizátorovi, stlačením prepínača „Poslať objednávku“. Pre právoplatné objednanie objednávku nakoniec potvrdí kliknutím na prepínač „Potvrdiť objednávku“. Tak je objednávka tovaru záväzná a doručená organizátorovi. Ten skontroluje správnosť, počet bodov a oprávnenosť nároku na uplatnenie mimoriadnej zľavy účastníkom. Po potvrdení správnosti a dodržaní všetkých pravidiel programu účastníkom, organizátor zabezpečí realizáciu uplatnenej zľavy a dodanie objednaného tovaru, o čom bude informovať účastníka elektronickou formou. Realizáciu uplatnených zliav organizátor vykoná minimálne raz za kvartál príslušného kalendárneho roka. Prijaté budú len také objednávky, ktoré boli odoslané z registrovanej časti internetových stránok programu. Organizátor neskúma, či objednávku odoslala oprávnená osoba účastníka. Poslaná a potvrdená objednávka je považovaná za záväznú. Organizátor nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť účastníkovi, nedodržaním predpísaného postupu, resp. zneužitím prihlasovacích údajov.

3.6 Podmienky uplatnenia nároku na mimoriadne zľavy
  • a)    Nárok na zľavu nemôže byť uplatnený účastníkom do 30 dní od dátumu prihlásenia sa do Programu E+.
  • b)    Uznané budú len body registrované na konte účastníka organizátorom. Body z predchádzajúcich verzií Programu E+ nemôžu byť uplatnené.
  • c)    Účastník nemôže prečerpať stav svojho bodového konta. Minimálny zostatok bodov na účte pre pokračovanie v programe musí byť = 0. Záporné hodnoty nie sú prípustné.
  • d)    Platnosť bodov je obmedzená. Body vydané kedykoľvek v priebehu kalendárneho roka platia počas obdobia dvoch nasledujúcich rokov. Ich platnosť sa končí uplynutím obdobia dvoch rokov, nasledujúcich po dátume ich vydania. Po prekročení tohto obdobia platnosti bodov stráca účastník programu nárok na ich čerpanie.

3.7 Dodanie tovaru
Organizátor zabezpečí dodanie tovaru, na základe objednávky účastníka čo najskôr, či už priamou dodávkou, alebo prostredníctvom externej logistiky. V takom prípade organizátor nezodpovedá za škody a poškodenia tovaru, spôsobené v procese dopravy k účastníkovi. Tovar je účastníkovi dodávaný v stave,  v balení a s príslušenstvom, ktoré je k tovaru dodané jeho výrobcom.

3.8 Chybný tovar
Ak tovar, ktorý účastník získal za zozbierané body je chybný, resp. má vadu, pre ktorú nemôže slúžiť svojmu účelu, účastník pošle písomnú reklamáciu organizátorovi a na vlastné náklady doručí reklamovaný tovar na adresu organizátora. Pokiaľ sa preukáže reklamácia tovaru ako oprávnená a tovar neopraviteľný, bude účastníkovi chybný tovar vymenený v plnej miere, resp. podľa možností, v tej istej hodnote nazbieraných bodov. Organizátor nepreberá zodpovednosť za funkčné, materiálové, resp. iné chyby tovaru, spôsobené ich výrobcom, dopravcom alebo inou osobou ani za škody, ktoré tak môžu vzniknúť účastníkovi programu používaním takéhoto tovaru. Organizátor rovnako nezodpovedá za vady a prípadné škody, vzniknuté nesprávnym používaním tovaru, účastníkom programu.


4.    INFORMÁCIE O PROGRAME E+

  • 4.1 Všetky informácie súvisiace s Programom E+ sú dostupné v sídle organizátora, na adrese: EXIDE Slovakia s. r. o., Jiskrova 4, 040 01  Košice, resp. na tel. čísle: +421 55 2383534, +420 226002378, resp. na internetových adresách www.exide.sk/programeplus.php, www.exide-cz.cz/programeplus.php.
  • 4.2 Pravidlá Programu E+, ako aj všetky ostatné informácie a prípadné zmeny súvisiace s programom sú, resp. budú zverejnené na internetovej adrese: www.exide.sk/programeplus.php, www.exide-cz.cz/programeplus.php.
  • 4.3 Vyššie uvedené pravidlá Programu EXIDE Plus sú súčasťou Obchodných podmienok predaja štartovacích akumulátorov zn. EXIDE na slovenskom a českom trhu.

055/2383534-5, fax 055/2383 536
design © B.Jelenčík     websolution © micarp 2011
EXIDE Slovakia, s.r.o., Jiskrova 4, SK 040 01 Košice, exide@exide.sk